Gestig: 1792

NG Graaff-Reinet

is 'n gestuurde geloofsfamilie waar ons saam aanbid, dien en groei. NGG fokus op familiebediening waar almal tuis en welkom voel.
Oor ons:

3 V-visie

“Met ons hande Verheerlik on God, Versorg ons mekaar en Vat ons die goeie nuus na die Wêreld.”

Kerkkantoor-ure

Maandag:            08:00 – 13:00

Dinsdag:              08:00 – 13:00

Woensdag:          08:00 – 13:00

Donderdag:         08:00 – 13:00

Vrydag:                08:00 – 13:00

2-been-missie

Elke lidmaat van NGG is geroep om die Here prakties te dien deur sy of haar gawes, tyd en geld in diens van God in sy gemeente en gemeenskap aan te wend (KO artikel 55)

Elke bediening, span, aksie en lidmaat van NGG dink en leef as gestuurde van God in hierdie wêreld (KO artikel 53)

Kernwaardes
 1. Gebed: in alles soek ons luisterend na God se wil. (Fil 4:6)
 2. Geesgedrewenheid: ons leef onder die dinamiese leiding van die Gees (Rom 8:14)
 3. Gehoorsaamheid: ons aanvaar God se Woord as hoogste gesag (Joh 14:15)
 4. Gawes: ons gebruik al ons gawes binne en buite die gemeente (1 Pet 4:10)
 5. Groepe: ons groei saam in kleiner groepe wat uit die eredienste vloei (Matt 18:20)
 6. Getuienis: ons deel ons geloof in Christus met almal rondom ons (kol 4:5 en6)
 7. Gasvryheid: ons leef vriendelik en verwelkomend teenoor almal 1 Pet 4:9)
Kom sluit aan by ons

Kom besoek ons by ons YouTube-kanaal vir ons Ere-dienste en Kindermomente

Grondslag

 1. Jesus Christus is die Hoof van NG Graaff-Reinet – NGG (Kol 1:18). Ons erken sy heerskappy op elke bestuursvlak en soek na sy leiding in alles wat ons doen. Elke besluit en aksie word in biddende afhanklikheid van Hom geneem. In gehoorsaamheid volg ons Hom as die enigste Leier van die gemeente (Mat 23:10)
 2. NGG vind haar grondslag in die Woord van God en die belydenisskrifte van die kerk (KO artikel 1). Ons roeping is om die Woord en belydenisskrifte met ons situasie in verband te bring, sodat ons die wil van God prakties kan uitleef binne ons eie unieke konteks.
 3. Ons bely die Drie-Enige God as die sturende God: die Vader stuur die Seun (Joh 17:18) die Seun stuur die Gees (Joh 14:26) en die Gees stuur die kerk na die wêreld (Joh 20:21). As gestuurdes leef ons ons missionale roeping uit deur uitnodigend en uitreikend te dink en leef.
 4. God neem NGG op reis as sy Gestuurde Geloofsgesin. Dit beteken dat Hy ons as geestelike familie saambring (Ef 2:19) en ons as sy nuwe gebou oprig (Ef 2:20). Hy roep NGG om deel te neem aan sy missie in die wêreld (Mat 28:19, KO artikal2).
 5. NGG is deel van die Ring van Graaff-Reinet en die Sinode van die Oos-Kaap, wat impliseer dat die gemeente haar verbind aan die groter kerkverband en binne daardie huisreëls funksioneer. God se Woord eis dat alles in die gemeente ordelik moet geskied (1 Kor 14:40: KO artikel 3). Ons onderskryf die kerkorde, bestuursgids asook alle besluite van die NG kerk.
ons impak
NG Graaff-Reinet is 'n gestuurde geloofsfamilie waar ons saam aanbid, dien en groei. NGG fokus op familiebediening waar almal tuis en welkom voel.
Vriende van die Grootkerk

“…en op hierdie plek sal ek vrede gee…” Haggai 2:9

Vereniging van Vriende van die Grootkerk Graaff-Reinet

Mikpunte en doelwitte: Dit is die oogmerk van die vereniging om die voordurende bestaan en lewensvatbaarheid van Grootkerk as ‘n kerk en publieke aantrekking van nasionale belang te verseker.  Fondse sal slegs aangewend word vir instandhouding en verbetering van die kerkgebou en terrein en nie vir ander gemeentelike uitgawes nie.

 Lidmaatskap:  Lidmaatskap van die Vereniging is beskikbaar aan enige persoon of instansie wat aanvaar is as lid deur die komitee.

Vir meer inligting kontak die skriba by 

049 892 2422

VRIENDE VAN GROOTKERK – BANKBESONDERHEDE:

ABSA Bank Graaff-Reinet Takkode: 334 216

Rekening naam:  Vriende van Grootkerk

Rekeningnommer: 920 930 4204

Meld asseblief verwysing